algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Versie februari 2011

Vooraf
De algemene voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers zijn vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM.
De voorwaarden zijn in werking getreden met ingang van 1 februari 2011.
De inhoud van deze algemene voorwaarden stemt overeen met de Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers versie februari 2006, met dien verstande dat artikel VI is gewijzigd en artikel VII is toegevoegd.
Soms verklaren anderen dan NVM-leden de Algemene Voorwaarden NVM op hun
werkzaamheden van toepassing. Omdat in zulke gevallen elke binding met de NVM ontbreekt,
kan de NVM daarvoor geen verantwoordelijkheid dragen en kan geen beroep op de NVM en
haar organen worden gedaan. Bij het NVM-bureau is informatie betreffende de NVM
verkrijgbaar.
Met vragen over de Voorwaarden, het ledenbestand (is iemand wel lid van de NVM)
enzovoorts kunt u daar terecht. Het is ook het aangewezen contactadres voor eventuele
klachten of geschillen.
Postbus 2222
3430 DC Nieuwegein
Telefoon 030 6085185
Inhoud
I Algemene bepalingen
II Diensten inzake tot stand komen van overeenkomsten III Taxatie
IV Onteigening
V Vastgoedmanagement
VI Geschillenregeling en branchegarantie
VII Branchegarantie nakoming bindende adviezen
I. Algemene bepalingen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op dienstverlening met betrekking tot onroerend goed in Nederland, tenzij de opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in
de uitoefening van een beroep of bedrijf (consument)*. Voorzover niet anders blijkt wordt onder onroerend(e) goed(eren) verstaan onroerende zaken en beperkte rechten daarop.
2. Het overeengekomen honorarium en de bijkomende kosten zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, exclusief wettelijk verschuldigde omzetbelasting.
3. Het NVM-lid voert door hem aanvaarde opdrachten naar beste weten en kunnen en met inachtneming van de belangen van zijn opdrachtgever uit. Tenzij anders overeengekomen mag het NVM-lid de werkzaamheden nodig voor het uitvoeren van de opdracht door anderen, onder zijn verantwoording, laten uitvoeren.
4. In geval een opdracht wordt verstrekt door meer dan e?e?n persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan het NVM-lid verschuldigd zijn.
5. In geval van overlijden van de opdrachtgever eindigt de opdracht op het tijdstip waarop het NVM-lid van het overlijden kennis krijgt. Het bepaalde in artikel II.24 is van
overeenkomstige toepassing.
6. Vorderingen wegens verschuldigd honorarium zijn opeisbaar indien en zodra de opdracht is uitgevoerd of om een andere reden eindigt, tenzij uit deze voorwaarden anders blijkt of opdrachtgever en NVM-lid anders overeenkomen. Dit geldt eveneens ten aanzien van gedane verschotten en gemaakte onkosten. Opdrachtgever en NVM-lid kunnen betaling vooruit door de opdrachtgever overeenkomen. Zij kunnen ook tussentijdse afrekening van gedane verschotten en gemaakte onkosten overeenkomen.
7. De opdrachtgever aan wie, door middel van een nota of op andere wijze, schriftelijk betaling van honoraria, verschotten of onkosten is verzocht en van wie binnen 30 dagen na een tweede schriftelijk verzoek nog geen betaling is ontvangen, is aansprakelijk voor de kosten die het NVM-lid vanaf het moment van verstrijken van deze 30 dagen zowel in als buiten rechte ter inning van zijn vordering maakt. Tevens is hij vanaf dat moment rente over die vordering verschuldigd; het rentepercentage is gelijk aan de wettelijke rente (art. 6:120 BW). Deze aansprakelijkheid voor inningskosten en verschuldigdheid van rente vervalt,
indien en voor zover dit wordt beslist bij uitspraak van een daartoe door de NVM aangewezen college of de rechter, in samenhang met diens oordeel dat het door het NVM-lid aan
honoraria, verschotten of onkosten in rekening gebrachte bedrag niet verschuldigd is.
*Op de totstandkoming en de uitvoering van een tussen een consument en een NVM-lid gesloten overeenkomst van opdracht tot dienstverlening met betrekking tot in Nederland gelegen onroerende zaken
behoren de Algemene Consumentenvoorwaarden NVM van toepassing verklaard te worden.
II. Diensten inzake tot stand komen van overeenkomsten
Opdracht
1. Onder opdracht wordt voorzover niet anders blijkt in dit hoofdstuk verstaan een opdracht tot het verlenen van diensten met betrekking tot het tot stand komen van een overeenkomst inzake onroerend goed.
2. Het NVM-lid draagt zorg dat de opdrachtgever beschikt over informatie omtrent het dienstenpakket van het NVM-lid, de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de opdracht en de gebruikelijke gang van zaken bij transacties met betrekking tot onroerend goed.
3. Indien het NVM-lid iemand beschouwt als opdrachtgever maar deze het bestaan van de opdracht betwist en het bestaan van de opdracht niet blijkt uit een door de opdrachtgever ondertekend en aan het NVM-lid gericht stuk, ontbeert het NVM-lid het recht op betaling wegens honorarium, verschotten of onkosten, tenzij hij het bestaan van de opdracht op andere wijze kan bewijzen.
4. Tenzij anders overeengekomen staan de opdrachtgever uit hoofde van zijn opdracht onder meer de volgende diensten ter beschikking:
– bespreking van en advies omtrent de mogelijkheden om tot de beoogde overeenkomst te komen;
– beoordeling van de waarde van het betreffende onroerend goed;
– besteding van aandacht aan juridische, fiscale, bouwkundige en andere van belang zijnde aspecten;
– advies over en het voeren van onderhandelingen;
– begeleiding bij de afwikkeling.
5. Het NVM-lid onthoudt zich van het aanvaarden van een opdracht met betrekking tot een onroerend goed ter zake waarvan hij reeds opdracht heeft van een andere opdrachtgever. Vloeit uit een lopende opdracht voort dat het NVM-lid aan die opdrachtgever een dienst verleent met betrekking tot onroerend goed ten aanzien waarvan hij tegelijkertijd uit hoofde van een andere lopende opdracht een dienst zou moeten verlenen aan een andere opdrachtgever, terwijl het verlenen van de dienst aan de ene opdrachtgever in strijd is met het belang van de andere opdrachtgever, dan overlegt het NVM-lid met, te zijner keuze, elk van deze opdrachtgevers of een van hen. Het NVM-lid opent dit overleg in ieder geval zodra het stadium van onderhandelingen tussen de betreffende opdrachtgevers wordt bereikt. Het overleg dient te leiden tot het opschorten of eventueel bee?indigen van een van de opdrachten. Bij het overleg stelt het NVM-lid tevens de mogelijkheid aan de orde dat de opdrachtgever wiens opdracht wordt opgeschort of bee?indigd een collega-vastgoeddeskundige inschakelt. Komt, al dan niet in strijd met het voorgaande, tussen de opdrachtgevers van hetzelfde NVM- lid een overeenkomst tot stand, dan kan het NVM-lid in gevallen waarin de wet zich niet
tegen het in rekening brengen van courtage verzet, daaraan slechts ten opzichte van een van hen een recht op courtage ontlenen.
6. De opdracht als zodanig houdt geen volmacht aan het NVM-lid in tot het sluiten van overeenkomsten namens de opdrachtgever, aan de opdracht kunnen echter volmachten worden verbonden en deze kunnen ook later worden verstrekt.
7. De opdrachtgever onthoudt zich van activiteiten die het NVM-lid bij het vervullen van zijn
opdracht kunnen belemmeren of diens activiteiten kunnen doorkruisen. De opdrachtgever maakt geen gebruik van soortgelijke diensten van anderen dan het NVM-lid behoudens in zoverre uitdrukkelijk andere afspraken zijn gemaakt. Hij brengt buiten het NVM-lid om geen overeenkomst tot stand en voert daartoe ook geen onderhandelingen.
8. Indien een opdrachtgever aan verschillende NVM-leden opdracht geeft, zijn de bepalingen van dit hoofdstuk onverkort op elk van deze opdrachten van toepassing en is de opdrachtgever derhalve aan elk van deze NVM-leden overeenkomstig dit hoofdstuk vergoeding van verschotten, onkosten en courtage verschuldigd, behoudens in zoverre met een of meer van deze NVM-leden daaromtrent uitdrukkelijk andere afspraken zijn gemaakt.
9. Een opdracht loopt voor onbepaalde tijd. Hij eindigt onder meer door
– vervulling door het NVM-lid;
– intrekking door de opdrachtgever;
– teruggaaf door het NVM-lid.
Het NVM-lid heeft zijn opdracht vervuld, zodra de beoogde overeenkomst als gevolg van
door hem verleende diensten tot stand is gekomen. Het vervuld zijn van de opdracht laat onverlet zijn uit de opdracht voortvloeiende verplichting om de opdrachtgever bij de afwikkeling te begeleiden. Bij overeenkomsten, waarvan de definitieve totstandkoming of de verplichting tot uitvoering, krachtens een tot de overeenkomst behorend beding, afhankelijk is van een opschortende of ontbindende voorwaarde, is ook het vervuld zijn van de opdracht daarvan afhankelijk. Teruggaaf van de opdracht door het NVM-lid is slechts mogelijk op
grond van gewichtige reden. Als gewichtige reden wordt in elk geval beschouwd:
– de onder artikel II.5, tweede en volgende volzinnen beschreven situatie;
– verstoring van de relatie tussen NVM-lid en opdrachtgever.
Het intrekken of teruggeven van een opdracht dient schriftelijk te geschieden.
Als datum voor een bee?indiging van de opdracht geldt de datum, waarop het NVM-lid respectievelijk de opdrachtgever de schriftelijke mededeling inzake het intrekken of teruggeven ontvangt of de in die mededeling genoemde latere datum. Bij bee?indiging of opschorting van de opdracht kunnen kosten in rekening worden gebracht overeenkomstig het bepaalde in artikel II.23, 24 en 25. Na het einde van de opdracht kunnen courtageverplichtingen ontstaan overeenkomstig het bepaalde in artikel II.16.
Wanneer een tot stand gekomen overeenkomst door gebruikmaking van de wettelijke bedenktijd (ex artikel 7:2 BW) wordt ontbonden, houdt de totstandkoming van deze overeenkomst geen vervulling van de opdracht in.
10-14. Gereserveerd

Courtage
15. De opdrachtgever is aan het NVM-lid courtage verschuldigd indien tijdens de looptijd van de opdracht een overeenkomst tot stand komt, ook al wijkt deze af van de opdracht. Dit geldt ook indien deze overeenkomst niet het gevolg is van door het NVM-lid verleende diensten, tenzij het een opdracht betreft van een opdrachtgever-koper of -huurder en deze koopt of huurt buiten het gebied waarop de opdracht betrekking heeft.
16. De opdrachtgever is eveneens courtage verschuldigd indien de overeenkomst weliswaar
tot stand komt na het einde van de opdracht maar het gevolg is van handelen in strijd met artikel II.7 of deze totstandkoming verband houdt met dienstverlening van het NVM-lid aan
de opdrachtgever gedurende de looptijd van de opdracht. Dit verband wordt behoudens tegenbewijs verondersteld aanwezig te zijn indien de overeenkomst tot stand komt binnen drie maanden na het einde van de opdracht. Indien de opdracht eindigt als gevolg van intrekking door de opdrachtgever en de opdrachtgever bij de intrekking een termijn in acht neemt, is bovengenoemde periode van drie maanden zoveel korter als er tijd ligt tussen het moment waarop het NVM-lid de schriftelijke mededeling inzake de intrekking ontvangt en dat waarop de opdracht eindigt. Het voorgaande geldt niet indien ten tijde van het einde van de opdracht een soortgelijke opdracht aan een professionele vastgoeddeskundige is verstrekt en deze
opdracht op het moment van totstandkoming van de overeenkomst nog loopt.
17. Wanneer een tot stand gekomen overeenkomst door wanprestatie van een der partijen of
om andere reden niet tot uitvoering komt, laat dit het recht van het NVM-lid op courtage
onverlet. Bij overeenkomsten, waarvan de definitieve totstandkoming of de verplichting tot uitvoering, krachtens een tot de overeenkomst behorend beding, afhankelijk is van een opschortende of ontbindende voorwaarde, is ook het recht op courtage daarvan afhankelijk,
tenzij een van partijen of beide de betreffende voorwaarde niet overeenkomstig de strekking hanteren. Wanneer een tot stand gekomen overeenkomst door gebruikmaking van de
wettelijke bedenktijd (ex artikel 7:2 BW) wordt ontbonden, vervalt het recht op courtage met betrekking tot deze overeenkomst.
18. Het bedrag van de courtage is afhankelijk van de soort en inhoud van de tot stand
gekomen overeenkomst, ook al wijkt deze af van de opdracht en ongeacht of de overeenkomst tijdens de looptijd van de opdracht dan wel na het einde daarvan tot stand komt. Het bedrag
wordt bepaald door hetgeen NVM-lid en opdrachtgever zijn overeengekomen. Wanneer een courtageverplichting overeenkomstig het bepaalde in artikel II.16 ontstaat na het einde van de opdracht, het NVM-lid nauwelijks werkzaamheden heeft verricht en de opdrachtgever daar
niet of nauwelijks voordeel van heeft gehad, bedraagt de courtage een naar redelijkheid vast te stellen deel van het tarief.
19. Onder de totstandkoming van een overeenkomst wordt tevens verstaan het door opdrachtgever meewerken aan een handeling als gevolg waarvan het onroerend goed geheel
of gedeeltelijk wordt verkocht, verhuurd of toebedeeld aan de opdrachtgever en/of een derde
en in verband daarmee de uitvoering van de opdracht geen verdere voortgang vindt.
20. Over de kosten verbonden aan de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst, zoals notarie?le kosten en overdrachtsbelasting, is geen courtage verschuldigd. De
verschuldigdheid en het bedrag van de courtage worden niet bei?nvloed door hetgeen de partijen bij de overeenkomst daaromtrent onderling overeenkomen.
21. Ingeval het NVM-lid door toedoen van zijn opdrachtgever niet kan vaststellen over welk
bedrag hij courtage in rekening moet brengen, heeft hij het recht dit bedrag volgens eigen
taxatie te bepalen en is de naar dit bedrag berekende courtage verschuldigd.
22. Met inachtneming van het bepaalde in artikel II.17 is de courtage verschuldigd en
opeisbaar op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst.

Kosten
23. Tenzij anders overeengekomen vergoedt de opdrachtgever de kosten die het NVM-lid ten behoeve van de opdrachtgever maakt. Ten aanzien van het maken van deze kosten en de omvang ervan dient het NVM-lid tevoren met zijn opdrachtgever overleg te plegen. Een en ander geldt eveneens als de opdracht wordt opgeschort of eindigt door intrekking, teruggaaf of anderszins.
24. Onverminderd het in artikel II.23 gestelde is de opdrachtgever die een opdracht tot dienstverlening intrekt of opschort bovendien aan het NVM-lid een vergoeding verschuldigd. Indien over de hoogte van deze vergoeding geen afspraken zijn gemaakt, dient deze naar redelijkheid te worden vastgesteld.
25. Opdrachtgever en NVM-lid kunnen, indien daartoe aanleiding is, het bepaalde in artikel II.24 van overeenkomstige toepassing verklaren voor geval de opdracht op andere wijze dan door intrekking eindigt.
26-30. Gereserveerd

Koop en Verkoop
31. Indien de hoogte van de courtage afhankelijk is gesteld van de koopsom, wordt onder koopsom verstaan:
a) Het bedrag dat koper en verkoper als zodanig overeenkomen. Is over de koopsom omzetbelasting verschuldigd of is deze in de koopsom begrepen dan wordt onder koopsom
mede verstaan het bedrag van de omzetbelasting tenzij de koper gerechtigd is om de omzetbelasting in aftrek te brengen;
b) Indien bij een overeenkomst van koop en verkoop de tegenprestatie bestaat uit een lijfrentevergoeding: De waarde welke aan het onroerend goed wordt toegekend ter berekening van de verschuldigde overdrachtsbelasting;
c) Bij in aanbouw zijnde of nog te bouwen onroerende zaken: Het overeengekomen bedrag van koop- en aanneemsom tezamen dan wel de verwachte, uit de overeenkomst blijkende bouwsom of stichtingskosten; een en ander met inbegrip van omzetbelasting, tenzij de koper gerechtigd is de omzetbelasting in aftrek te brengen;
d) Bij koop en verkoop van een recht van erfpacht, dan wel van een opstal op erfpachtsgrond: Het bedrag dat de koper en verkoper als zodanig overeenkomen, vermeerderd met een bedrag gelijk aan het tienvoud van de periodieke vergoeding op jaarbasis;
e) Bij koop en verkoop van appartementsrechten: De koopsom van het appartementsrecht;
f) Bij koop en verkoop van lidmaatschapsrechten in een coo?peratie tot exploitatie van onroerend goed of van aandelen in onverdeelde eigendommen: De koopsom van het betreffende lidmaatschapsrecht of aandeel, zonder aftrek van het aandeel in een eventuele hypothecaire lening;
g) Bij koop en verkoop van aandelen in een naamloze of besloten vennootschap: De, blijkens het betreffende aantal aandelen, verhandelde fractie in de verkoopwaarde van het onroerend goed van de vennootschap;
h) Bij ruilkoop: De gezamenlijke waarde van de daarbij betrokken onroerende goederen;
32. Met koop en verkoop worden gelijkgesteld overeenkomsten a) van ruilkoop;
b) van huurkoop;
c) van koop en verkoop op afbetaling;
d) van koop en verkoop die niet of niet zonder meer de verplichting tot eigendomsoverdracht bevatten (economische overdracht);
e) tot het vestigen van het recht van erfpacht of opstal.
33. Indien er, behalve het onroerend goed, ook roerende zaken (bijvoorbeeld in de vorm van meubilair, stoffering en inventaris) of vermogensrechten (bijvoorbeeld goodwill) worden gekocht en verkocht, of er tevens vermogensrechten zoals schadevergoedingen, inschrijvingen, bijdragen en dergelijke aanspraken op derden worden overgedragen dan wel zulke rechten door partijen jegens elkaar worden overeengekomen, wordt onder koopsom mede verstaan de koopsom van deze zaken en vermogensrechten.
34-35. Gereserveerd

Huur en Verhuur
36. Indien de hoogte van de courtage afhankelijk is gesteld van de huursom, wordt onder huursom verstaan:
a) de prestatie die de huurder en verhuurder overeenkomen als vergoeding voor het enkel genot van het onroerend goed voor het eerste huurjaar;
b) Indien krachtens de overeenkomst in enig volgend jaar aan huur een ander bedrag verschuldigd zal zijn dan in het eerste huurjaar, dit bedrag bij het tot stand komen van de overeenkomst reeds vastligt en het kennelijk een andere strekking heeft dan het in gelijke tred houden van de huur met de waarde-ontwikkeling van de euro: het totaal van die bedragen, gedeeld door het aantal jaren waarop zij betrekking hebben;
c) Indien de huursom niet in geld wordt uitgedrukt: Het bedrag dat het NVM-lid volgens
eigen taxaties juist acht.
37. Gedeelten van huurjaren gelden voor de berekening van de courtage als geheel huurjaar. Overeenkomsten voor onbepaalde tijd en overeenkomsten voor korter dan vijf jaar die voorzien in verlenging door optie of anderszins, worden voor de berekening van de courtage beschouwd als overeenkomsten aangegaan voor een periode van vijf jaar of zoveel minder als
overeenstemt met een in de overeenkomst voorziene einddatum.
In overeenkomsten voor een periode van vijf jaar of langer, als mogelijkheid opgenomen optiejaren of jaren van stilzwijgende verlenging hebben geen invloed op hoogte van de courtage.
38. Met overeenkomsten van huur en verhuur worden gelijkgesteld:
a) pachtovereenkomsten;
b) huur-ruilovereenkomsten;
c) overeenkomsten tot ingebruikgeving;
d) overeenkomsten betreffende een zakelijk recht van gebruik of bewoning;
e) andere vergelijkbare overeenkomsten, zoals leasing.
39. Indien ter gelegenheid van de totstandkoming van de huurovereenkomst een optierecht tot koop, een voorkeursrecht tot koop, of een koopplicht wordt overeengekomen voor een som waarvan de grootte of de wijze van berekening daarvan in de overeenkomst is vastgelegd of die met behulp van het NVM-lid moet worden bepaald en de koop wordt gee?ffectueerd tijdens de overeengekomen of verlengde looptijd van de oorspronkelijke of vernieuwde huurovereenkomst, is tevens courtage wegens de koop en verkoop verschuldigd overeenkomstig de overeengekomen tarieven bij koop en verkoop. Indien over de hoogte van tarieven bij koop en verkoop geen afspraken zijn gemaakt, dient die courtage naar
redelijkheid te worden vastgesteld.
40. Indien er roerende zaken (zoals meubilair, stoffering, inventaris) of vermogensrechten (bijvoorbeeld goodwill) mede worden gehuurd of verhuurd, wordt onder huursom mede begrepen de voor deze goederen overeengekomen huurprijs.
Worden de goederen mede gekocht en verkocht of worden vermogensrechten zoals schadevergoedingen, inschrijvingen, bijdragen en dergelijke aanspraken op derden overgedragen dan wel zulke rechten door partijen jegens elkaar overeengekomen, dan is daarover courtage verschuldigd overeenkomstig de overeengekomen tarieven bij koop en verkoop. Indien over de hoogte van tarieven bij koop en verkoop geen afspraken zijn
gemaakt, dient die courtage naar redelijkheid te worden vastgesteld.

Hypotheken
Voor deze vorm van dienstverlening heeft de NVM geen specifieke voorwaarden vastgesteld.

Veiling
Voor deze vorm van dienstverlening heeft de NVM geen specifieke voorwaarden vastgesteld.

III. Taxatie
1. Onder een opdracht tot taxatie wordt in dit hoofdstuk verstaan een opdracht tot het geven van een waarde-oordeel en het uitbrengen van een eenvoudig rapport daaromtrent. Een opdracht tot taxatie houdt geen opdracht tot het verrichten van een bouwkundige keuring in. 2. Het rapport omvat de naam van de opdrachtgever, een korte, zakelijke omschrijving van het getaxeerde, de bijbehorende kadastrale gegevens, het gevraagde oordeel over de waarde en de soort daarvan, een aanduiding van bijzondere omstandigheden waarmee bij dit oordeel rekening is gehouden, het doel van de taxatie en de datum waarop deze is verricht.
3. Het rapport wordt aan de opdrachtgever uitgebracht. Het NVM-lid aanvaardt alleen ten opzichte van hem verantwoordelijkheid voor de inhoud van het rapport. Het staat de opdrachtgever vrij het rapport of gegevens daaruit, tenzij dit kennelijk voor hem alleen bestemde informatie bevat, ter inzage of beschikking te stellen van derden, mits hij het verschuldigde honorarium aan het NVM-lid heeft voldaan en hij deze derde duidelijk maakt dat het NVM-lid ten aanzien van de inhoud van het rapport geen verantwoordelijkheid jegens derden aanvaardt.
Het NVM-lid stelt het rapport niet ter beschikking van derden dan in overleg met zijn
opdrachtgever.
4. Bij een opdracht aan meer NVM-leden gezamenlijk brengen deze NVM-leden gezamenlijk rapport uit. In dit rapport komen hun gezamenlijke bevindingen tot uitdrukking. Slagen de NVM-leden er niet in tot gezamenlijke conclusies te komen, dan treden zij in overleg met de opdrachtgever omtrent het uitbrengen van een rapport waarin hun uiteenlopende conclusies voorkomen.
5. Indien het tarief afhankelijk is gesteld van de taxatiewaarde wordt onder taxatiewaarde verstaan:
a) Bij taxatie van de waarde van een aandeel in een onroerend goed: De getaxeerde waarde van het gehele onroerende goed;
b) Bij taxatie van de waarde van een appartementsrecht of van een lidmaatschapsrecht van een coo?peratie: De getaxeerde waarde van dat appartementsrecht of dat lidmaatschapsrecht. c) Bij taxatie van de waarde van opstallen op erfpachtsgrond of het recht van erfpacht (al dan niet met de rechten van de erfpachter op de opstallen): Het getaxeerde bedrag, vermeerderd met het bedrag dat gelijkstaat aan het tienvoud van de geldende canon op jaarbasis;
d) Indien de opdracht betrekking heeft op meer dan e?e?n soort waarde, of indien het voor het geven van het gevraagde waarde-oordeel noodzakelijk is tevens andere soorten waarden te beoordelen en deze oordelen in het rapport vermeld worden: De waarde waarvan de overeengekomen bijbehorende tariefberekening de hoogste uitkomst geeft;
e) Bij een taxatie ten behoeve van een geldlening onder hypothecair verband: De onderhandse verkoopwaarde (ook wel marktwaarde genoemd), tenzij deze lager is dan de executiewaarde. 6. Het tarief wordt in rekening gebracht per perceel. Vormen de percelen echter een complex, of kunnen zij vanwege hun ligging ten opzichte van elkaar daarmee worden gelijkgesteld, dan worden zij voor de berekening van het tarief beschouwd als vormen zij e?e?n perceel.
7. Bij taxatie ingevolge een aan meer NVM-leden verstrekte opdracht wordt het tarief door ieder NVM-lid in rekening gebracht.
8. Bij intrekking van een opdracht voordat deze is uitgevoerd is de opdrachtgever voor de reeds verrichte werkzaamheden aan het NVM-lid een honorarium verschuldigd. Indien over
de hoogte van dit honorarium geen afspraken zijn gemaakt, dient deze naar redelijkheid te worden vastgesteld.
9. Verschotten worden in rekening gebracht. Hetzelfde kan naar redelijkheid worden gedaan ten aanzien van gemaakte reis- en verblijfkosten.

IV. Onteigening
Voor deze vorm van dienstverlening heeft de NVM geen specifieke voorwaarden vastgesteld.

V. Vastgoedmanagement
1. Onder een opdracht tot vastgoedmanagement wordt in dit hoofdstuk verstaan een opdracht tot het ten behoeve van de opdrachtgever verlenen van diensten met betrekking tot een of meer aan de opdrachtgever toebehorende of onder zijn zeggenschap staande onroerende zaken, die de instandhouding en de exploitatie ten goede komen en bijdragen tot een optimaal rendement van de belegde financie?le middelen.
De te verlenen diensten kunnen zowel van commercie?le als van technische of administratieve aard zijn.
De onderstaande diensten kunnen onder andere behoren tot het dienstenpakket van een vastgoedmanager:
– verzorging van de huurincasso;
– bemoeienis met bijkomende leveringen en diensten (administratieve verwerking, verrekening met huurders, controle op de kwaliteit van de leveringen en diensten); – verzorging van de betaling van kosten en lasten;
– werkzaamheden in verband met periodieke huurprijswijzigingen;
– verzorging van het onderhoud (behandeling, beoordeling en het doen verhelpen van klachten, periodieke inspectie, meerjarenplanning, verzorging van controle en
betaling van rekeningen);
– verzorging van het opnieuw verhuurd worden van leegkomende gedeelten en
andere activiteiten met betrekking tot verhuurmutaties;
– verstrekking van adviezen
2. De vastgoedmanager draagt er zorg voor dat een opdracht tot vastgoedmanagement schriftelijk wordt vastgelegd.
3. Het intrekken van een opdracht tot vastgoedmanagement dient schriftelijk te geschieden. Bij intrekking dient een opzegtermijn van ten minste drie kalendermaanden in acht te worden genomen.

Administrateurschap vereniging van eigenaren
Voor deze vorm van dienstverlening heeft de NVM geen specifieke voorwaarden vastgesteld.

VI. Geschillenregeling en branchegarantie
1. Geschillen tussen het NVM-lid en zijn opdrachtgever over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door het NVM-lid te leveren of geleverde diensten, kunnen zowel door de opdrachtgever als door het NVM-lid worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Makelaardij, Bordewijklaan 46, 2591 XR Den Haag (www.degeschillencommissie.nl).
2. Ten aanzien van geschillen over aansprakelijkheid voor schade is de geschillencommissie slechts bevoegd indien deze een financieel belang van 10.000 euro niet te boven gaan.
3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de opdrachtgever zijn klacht eerst volledig en duidelijk omschreven bij het NVM-lid heeft ingediend. 4. Nadat de klacht bij het NVM-lid is ingediend, moet het geschil uiterlijk drie maanden na het ontstaan daarvan bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.
5. Wanneer de opdrachtgever een geschil voorlegt aan de Geschillencommissie, is het NVM-lid aan deze keuze gebonden. Indien het NVM-lid een geschil aan de Geschillencommissie wil voorleggen, moet hij de opdrachtgever schriftelijk of in een andere passende vorm vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. Het NVM-lid dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken. 6. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie wordt desgevraagd toegezonden. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
7. Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

VII Branchegarantie nakoming bindende adviezen
1. De NVM staat tegenover de opdrachtgever borg voor de nakoming van het door de geschillencommissie uitgebrachte bindend advies tot maximaal 10.000 euro, voor het meerdere heeft de NVM een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het NVM-lid het bindend advies nakomt, tenzij het bindend advies binnen twee maanden na verzending hiervan ter toetsing wordt voorgelegd aan de rechter en het vonnis waarbij de rechter het bindend advies onverbindend verklaart in kracht van gewijsde is gegaan.
2. Situaties van surseance van betaling en faillissement zijn van de nakomingsgarantie uitgesloten zolang het geschil nog niet ter zitting is behandeld. Situaties van bedrijfsbee?indiging zijn van de nakomingsgarantie uitgesloten zolang het geschil nog niet aanhangig is gemaakt.
3. De opdrachtgever kan schriftelijk een beroep doen op de nakomingsgarantie nadat aantoonbaar is gebleken dat het NVM-lid het bindend advies niet zelf nakomt, noch het bindend advies binnen 2 maanden na verzending hiervan ter toetsing aan de rechter voorlegt. De uitbetaling van het bedrag geschiedt binnen een termijn van e?e?n kalendermaand na ontvangst van het beroep onder voorwaarde dat de opdrachtgever zijn vordering op het NVM-lid aan de NVM heeft overgedragen.

Overgangsbepalingen

wijziging van 19 mei 2000
1. De bij deze aangebrachte wijzigingen treden in werking met ingang van 1 juli 2000. Voor opdrachten en dienstverlening, lopend op 30 juni 2000 blijft de op dat moment geldende tekst van Voorwaarden NVM 2000 van toepassing, met dien verstande dat de leden bevoegd zijn voor deze opdrachten en dienstverlening de nieuwe tekst toe te passen, indien dit voor de clie?nt gunstiger is, of deze daarmee uitdrukkelijk instemt.
2. Het algemeen bestuur is bevoegd om indien het dat in het belang van de NVM acht, de tekst van Voorwaarden NVM 2000 te wijzigen.

wijziging van 23 augustus 2001
De bij deze aangebrachte wijziging treedt in werking met ingang van 1 januari 2002. De overgangsbepalingen van 19 mei 2000 blijven onverkort van toepassing.

wijziging van 7 augustus 2003
De bij deze aangebrachte wijzigingen treden in werking met ingang van 1 september 2003. De overgangsbepalingen van 19 mei 2000 en 23 augustus 2001 blijven onverkort van toepassing.

wijziging van 9 december 2005
De bij deze aangebrachte wijzigingen treden in werking met ingang van 15 februari 2006. De overgangsbepalingen van 19 mei 2000, 23 augustus 2001 en 7 augustus 2003 blijven onverkort van toepassing.

wijziging van 16 december 2010
De bij deze aangebrachte wijzigingen treden in werking met ingang van 1 februari 2011. De overgangsbepalingen van 19 mei 2000, 23 augustus 2001, 7 augustus 2003 en 9 december 2005 blijven onverkort van toepassing.
~
Aldus vastgesteld en als de leden bindend reglement aangewezen in de ledenvergadering van
de NVM van 19 mei 2000, gewijzigd (art. VI.4) bij besluit van het algemeen bestuur van 23
augustus 2001 ingaande 1 januari 2002, vervolgens gewijzigd (art. II.9 en II.17) bij besluit
van het algemeen bestuur van 7 augustus 2003, ingaande 1 september 2003, vervolgens
gewijzigd (titel, voorwoord en artikel I.1) bij besluit van het algemeen bestuur van 9
december 2005, ingaande 15 februari 2006, vervolgens gewijzigd (artikel VI en VII) bij besluit van het algemeen bestuur van 16 december 2010, ingaande 1 februari 2011.

General Conditions NVM for professional clients
This translation can only be used in combination with and as explanation of the Dutch text. In the event of a disagreement or dispute relating to the
interpretation of the English text the Dutch text will be binding

General Conditions NVM for professional clients
Version February 2011

Foreword
The General Conditions NVM for professional clients have been established by the Dutch Association of Real Estate Agents and real estate experts NVM (Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM).
The Conditions came into effect as of 1 February 2011. The content of these general conditions corresponds with the General Conditions NVM for professional clients, version February 2006, whereby Article VI has been amended and Article VII has been inserted.
Sometimes parties other than NVM members state that the NVM General Conditions apply to their work. As in such case there is no connection whatsoever with the NVM, the NVM accepts no responsibility in this respect and no appeal can be made on the NVM or related bodies into such matters. Information on the NVM is available from the NVM office.
This office can also answer any questions you may have on the Conditions, the members (if you wish to check whether someone is a member of the NVM), etc. It is also the appropriate contact address for any complaints or disputes.

P.O. Box 2222,
3430 DC Nieuwegein
The Netherlands
Telephone +31(0)30 6085185.

Table of Contents
I General conditions
II Services relating to making contracts
III Appraisal
IV Expropriation
V Real estate management
VI Disputes and trade guarantee
VII Trade guarantee regarding compliance with binding advice

I. General conditions
1. These Conditions apply to services relating to real estate in the Netherlands, unless the client is a natural person who does not act in a professional or business capacity*. Insofar as the contrary is not stated, real estate means real property and qualified rights thereon.

2. The agreed fee and the additional costs are, unless explicitly otherwise agreed, exclusive of statutory turnover tax.

* With the conclusion and fulfilment of an agreement regarding the instruction to provide services between a consumer and the NVM member, concerning immovable property situated in the Netherlands, the General Consumer Terms & conditions NVM apply.

3. NVM members shall carry out assignments they have accepted to the best of their ability and in the best interests of their client. Unless otherwise agreed, the NVM member may instruct others to carry out the work necessary for execution of the assignment, under his auspices.

4. In the event an assignment is granted by more than one person, each of them shall be severally liable for the amounts owed to the NVM member in relation to such assignment.

5. In the event of death of the client, the assignment shall terminate on the date when the NVM member is given notice of the death. The provisions of Article II.24 apply mutatis mutandis.

6. Claims relating to fees owing are payable if and as soon as the assignment has been carried out or is terminated for some other reason, unless the contrary appears from these Conditions, or the client and the NVM member agree otherwise. This also applies with regard to out-of-pocket expenses and costs. The client and the NVM member can also agree payment in advance or interim settlement of advances and costs.

7. A client who has been sent written notice to pay fees, out-of-pocket expenses or costs by means of an invoice or in some other manner, and from whom no payment is received within 30 days after a second written request, is liable for the costs which the NVM member makes as of the expiry of such 30 days, judicially and extrajudicially, in respect of collection of his claim. In addition, as of that time he shall owe interest on such claim; the interest rate shall be equal to the statutory interest rate (Sec. 6:120 of the Civil Code). This liability for collection costs and interest shall lapse if and insofar as such is decided by an arbitration board or court designated by the NVM, which decision states that the fees, out-of-pocket expenses and costs charged by the NVM member are not owed.

II. Services relating to making contracts

Assignment

1. Insofar as the contrary does not appear in this chapter, assignment means an assignment to provide services relating to the making of a contract concerning real estate.

2. The NVM member shall ensure that the client possesses information regarding the service package of the NVM member, the rights and obligations ensuing from the assignment and the normal course of affairs for transactions relating to real estate.

3. If the NVM member deems a party to be a client, but such party denies the existence of the assignment and the existence of the assignment does not appear from a document addressed to the NVM member and signed by the client, the NVM member shall lack any entitlement to payment in respect of fees, out-of-pocket expenses or costs, unless he can prove the existence of the assignment in some other way.
4. Unless otherwise agreed, the following services, inter alia, shall be available to the client in relation to his assignment:

# discussions of and advice regarding the options of making the intended contract; # evaluation of the value of the real estate in question;

# attention to legal, fiscal, architectural and other relevant aspects;

# advice on and the conducting of negotiations;

# supervision of the completion.

5. The NVM member shall refrain from accepting an assignment relating to real estate in respect of which he already has been granted an assignment by another client.
If it ensues from an ongoing assignment that the NVM member provides the client with services relating to real estate in respect of which he must simultaneously provide some service under the heading of another ongoing assignment for another client, and the providing of the service to one client would conflict with the interests of the other client, the NVM member shall consult, at his election, with each of said clients or with one of them. The NVM member shall in any event commence such consultation as soon as said clients have reached the stage of negotiation. The consultation should lead to the suspension or termination of one of the assignments. In such consultation the NVM member shall also discuss the option that the client whose assignment is suspended or terminated engages a colleague real estate expert.
If a contract is made between the clients of the same NVM member, whether or not such is contrary to the above, the NVM member can, in cases where the law does not prohibit the charging of a fee, only derive a right to such fee in respect of one of the clients.
6. The assignment as such does not encompass any authority for the NVM member to make contracts on behalf of the client, although such authority can be granted in connection with the assignment or subsequent to the granting of the assignment.

7. The client shall refrain from activities which could hinder the NVM member when carrying out his assignment or which could affect his activities. The client shall not make use of similar services of

parties other than the NVM member except in the event express agreements to the contrary have been made. He shall not make any contracts outside of the knowledge of the NVM, nor shall he conduct any negotiations in this respect.

8. If a client gives various NVM members an assignment, the provisions of this chapter apply in full to each of these assignments and the client shall therefore owe each of these NVM members compensation for out-of-pocket expenses, costs and fees, except insofar as express agreements to the contrary have been made with one or more of these NVM members.

9. An assignment shall run for an indefinite period of time. It shall terminate by, inter alia,

# performance by the NVM member;

# revocation by the client;

# return of the assignment by the NVM member.

The NVM member shall have carried out his assignment as soon as the intended contract has been made as a result of services provided by him. Whether the assignment has been carried out does not affect his obligation ensuing from the assignment to supervise the client in wrapping up the matter. For contracts for which the final making or the obligation to perform is, pursuant to a clause in the contract, dependent on a suspensive or dissolving condition, then the performance of the assignment shall also be dependent thereon. The NVM member may only return the assignment on substantial grounds. The following shall in any event be deemed substantial grounds:

# the situation described under Article II.5, second and following full sentences;

# disruption of the relationship between the NVM member and the client.

The revocation or return of an assignment must be effected in writing.

The date of termination of the assignment shall be the date on which the NVM member or the client respectively receives the written notice of the revocation or return of the assignment or any later date set out in said notice. Upon termination or suspension of the assignment, costs can be charged in accordance with the provisions of Article II.23, 24 and 25. After the end of the assignment, broker fee obligations can arise in accordance with the provisions of Article II.16.
If a contract which has been made is dissolved (art. 7:2 BW) due to the use of the statutory cooling- off period, then the making of the contract does not involve the performance of the assignment. 10-14. Reserved

Broker fee (Courtage)

15. The client owes the NVM member a broker fee if a contract is made during the term of the assignment, even if the contract deviates from the assignment. This also applies if the contract is not the result of the services provided by the NVM member, unless the matter relates to an assignment of a client-purchaser or -lessee and the latter purchases or leases property outside of the region to which the assignment relates.

16. The client also owes a broker fee if the contract is made after the end of the assignment, but is the result of actions contrary to Article II.7 or the making of the contract is connected with the services which the NVM member provided to the client during the term of the assignment. Subject to evidence to the contrary, such connection is deemed to exist if the contract is made within three months after the end of the assignment. If the assignment terminates as a result of revocation by the client and the client gives a period of notice when revoking the assignment, the above-mentioned period of three months is as much shorter as the time period between the date when the NVM member receives the written notice of termination and the date on which the assignment terminates. The foregoing does not apply if at the time of termination of the assignment a similar assignment has been granted to a professional real estate expert and such assignment is still ongoing at the time the contract is made.
17. If a contract which has been made is not performed due to default of one of the parties or is not performed for some other reason, such shall not affect the NVM member’s right to the broker fee. With regard to contracts whereby the final making or obligation to perform is dependent, by virtue
of a clause in the contract, on a suspensive or dissolving condition, the right to the broker fee shall also be dependent thereon, unless one of the parties or both enforces or enforce the condition in question in a manner contrary to its purpose.

If a contract which has been made is not performed due to the use of the statutory cooling off period the right to the broker fee shall lapse.

18. The amount of the broker fee is dependent on the type and content of the contract made, even if it deviates from the assignment and regardless of whether the contract was made during the term of the assignment or after termination thereof. The amount is determined by what the NVM member and the client have agreed. If a broker fee obligation arises in accordance with the provisions of Article II.16 after the end of the assignment, the NVM member has hardly carried out any work and the client has had no or little benefit therefrom, the broker fee shall be fixed at a reasonable amount.

19. Making a contract shall also mean cooperation by the client in an action as a result of which the real estate is sold, let or allocated to the client and/or a third party in whole or in part and performance of the assignment is not continued in connection therewith.

20. No broker fee is owed on the costs connected with making and performing a contract, such as notary costs and transfer tax. The amount of the broker fee and the fact that it is owed is not affected by what the parties may have agreed among themselves in the contract.

21. If due to the actions of his client the NVM member cannot determine on which amount he must charge a broker fee, he is entitled to fix this amount in accordance with his own valuation and the client shall owe the broker fee calculated on such amount.

22. Subject to the provisions of Article II.17, the broker fee is owed and payable at the time the contract is made.

Costs

23. Unless otherwise agreed, the client shall reimburse the costs which the NVM member incurs on behalf of the client. With regard to making these costs and the scope thereof, the NVM member must have prior consultation with his client. The foregoing also applies if the assignment is suspended or terminated by revocation, return or otherwise.

24. Without prejudice to the provisions of Article II.23, the client who revokes or suspends an assignment for services shall owe the NVM member compensation. If no agreements are made regarding the amount of such compensation, it shall be fixed at a reasonable amount.
25. If there is cause for such, the client and NVM member can declare the provisions of Article II.24 to apply mutatis mutandis in the event the assignment is terminated in some manner other than
revocation.

26-30. Reserved

Purchase and Sale

31. If the amount of the broker fee is made dependent on the purchase price, purchase price means:

a) The amount that the buyer and seller agree as such. If turnover tax is owed on the purchase price or is included in the purchase price, then purchase price shall be understood to include the amount of the turnover tax unless the buyer is entitled to deduct the turnover tax;

b) If for a contract of purchase and sale the consideration is an annuity: The value which is attributed to the real estate to calculate the transfer tax owing;

c) In the event of real property under construction or still to be built: The agreed amount of the purchase and contractor’s price together or the expected construction price as set out in the contract; the foregoing includes turnover tax, unless the buyer is entitled to deduce the turnover tax;

d) In the event of purchase and sale of a right of emphyteusis or a right of superficies (opstal) on emphyteusis land: The amount that the buyer and seller agree as such, increased by an amount equal to ten times the periodic fee on an annual basis;

e) In the event of purchase and sale of apartment rights: The purchase price of the apartment right;

f) In the event of purchase and sale of membership rights in a joint venture for the exploitation of real estate or of shares in jointly owned property: The purchase price of the relevant membership right or share, without deduction of the share in any mortgage loan;

g) In the event of purchase and sale of shares in a public or private limited company: The fraction in the sale value of the real estate of the company which has been traded, as evidenced by the relevant number of shares;

h) In the event of purchase by exchange: The joint value of the related real property;

32. The following are deemed the same as purchase and sale: contracts

a) of purchase by exchange;

b) of hire-purchase;

c) of purchase and sale in instalments;

d) of purchase and sale which do not or do not by definition encompass an obligation to transfer (legal) title (transfer of beneficial title);

e) granting a right of emphyteusis or superficies.

33. If, in addition to real property, there is also purchase and sale of personal property (e.g. in the form of furniture, fixtures and fittings and inventory) or property rights (e.g. goodwill), or if in addition property rights such as compensation, registrations, contributions and similar claims are transferred to third parties or such rights are agreed between the parties, purchase price shall also mean the purchase price of such personal property and property rights.

34-35. Reserved

Rent and Letting

36. If the amount of the broker fee is dependent on the rent, rent means:

a) The consideration which the lessor and the lessee agree as compensation for the enjoyment of the real estate for the first lease year;
b) If pursuant to the contract another amount is owed in rent in any following year than was owed in the first lease year, such amount is fixed at the time the contract is made and it apparently has another purpose than for the rent to stay in line with the value development of the Euro: the total of those amounts, divided by the number of years to which they relate;
c) If the rent is not expressed in money: The amount that the NVM member deems correct on the basis of his own valuations.
37. With regard to calculating the broker fee, parts of rental years are deemed a whole rental year.

Contracts for an indefinite period of time and contracts for less than five years which provide for extension by option or otherwise, are deemed, for the calculation of the broker fee, as contracts made for a period of five years or as much less as corresponds with a final date set out in the contract.

Optional years or years of tacit extension set out in contracts for a term of five years or longer, shall not affect the amount of the broker fee.

38. The following are deemed the same as leases:

a) emphyteusis contracts;

b) lease by exchange contracts;

c) contracts for giving property into use;

d) contracts relating to a right in rem of use or residence;

e) other comparable contracts.

39. If at the time the lease is made an option to purchase, a right of first refusal to purchase or a duty to purchase is agreed for a sum for which the size or the manner of calculation of which is laid down in the contract or which must be determined with the help of the NVM member and the purchase must be effected during the agreed or extended term of the original or renewed lease, a broker fee shall also be owed in respect of the purchase and sale in accordance with the agreed prices of purchase and sale. If no agreements are made regarding the prices for purchase and sale, the broker fee is to be fixed at a reasonable price.

40. If personal property (such as furniture, fixtures and fittings, inventory) or property rights (e.g. goodwill) are leased as well, rent also includes the rent agreed for these goods.

If the personal property is purchase and sold along with the real estate or if property rights such as compensation, registrations, contributions and similar agreements are transferred to third parties or if the parties agree such rights, a broker fee shall be owed therefore in accordance with the agreed prices of purchase and sale. If no agreements are made regarding the rates at the time of purchase and sale, the broker fee shall be fixed at a reasonable price.

Mortgages

The NVM has not adopted any specific conditions for this form of services.

Auctions

The NVM has not adopted any specific conditions for this form of services.

III. Appraisal

1. In this chapter a valuation assignment means an assignment to make an appraisal and publish a basic report regarding the appraisal. An appraisal assignment does not entail an assignment to carry out an architectural inspection.

2. The report shall encompass the name of the client, a brief, succinct description of the item appraised, the relevant land registry data, the opinion on the value and the type thereof, a specification of special circumstances which were taken into account with regard to the appraisal, the purpose of the appraisal and the date on which it was carried out.

3. The report shall be issued to the client. The NVM member only accepts responsibility for the contents of the report with regard to the client. The client is free to make the report or information contained therein, unless such contains information clearly only intended for the client, available to third parties, provided he has paid the fee owing to the NVM member and he has made it clear to such third party that the NVM member does not accept any responsibility in respect of third parties with regard to the contents of the report.

The NVM member shall not disclose the report to third parties other than in consultation with his client.
4. If an assignment has been granted to more than one NVM member jointly, such NVM members shall jointly publish the report. Their joint findings shall be published in this report. If the NVM members do not succeed in coming to joint conclusions, they shall consult with the client as to publishing a report setting out their various conclusions.

5. If the fee is made dependent on the appraisal value, appraisal value shall mean:

a) In the event of appraisal of the value of a share in real estate: The appraised value of the entire real estate;

b) In the event of appraisal of the value of an apartment right or a membership right in a joint venture: The appraised value of such apartment right of such membership right.

c) In the event of appraisal of the value of superficies on emphyteusis land or the right of emphyteusis (whether or not with the rights of the lessee under emphyteusis to the superficies): The appraised amount, increased by the amount that is equal to ten times the relevant ground rent on an annual basis;

d) If the assignment relates to more than one type of asset, or if it is necessary to assess other assets in order to effect the requested appraisal and such additional assessments are set out in the report: The assessment for which the agreed fee calculation provides the highest result;

e) In the event of an appraisal in connection with a monetary loan secured by mortgage: The private sale value (also referred to as the market value), unless such is lower than the foreclosure value.

6. The fee shall be charged per plot. However, if the plots form one complex, or if due to their situation they can be deemed to be equivalent thereto, they shall be deemed one plot for the calculation of the fee.

7. In the event of appraisal in relation to an assignment given to one or more NVM members, each NVM member shall charge a fee.

8. In the event of revocation of an assignment before it has been carried out, the client shall owe the NVM member a fee for the work already carried out. If no agreements have been made regarding the amount of this fee, it shall be fixed at a reasonable amount.

9. Out-of-pocket expenses shall be charged. Reasonable charges can also be made in respect of travel and accommodation costs incurred.
IV. Expropriation
The NVM has not adopted any specific conditions for this form of service.

V. Real estate management
1. In this chapter, a real estate management assignment means an assignment to provide services on behalf of the client relating to one or more real properties belonging to or under the control of the client, which services shall benefit the maintaining and operation of the properties and shall contribute to realising an optimal return on the finances invested.

The services to be provided can be of a commercial, technical or administrative nature.

The following services can fall within the service package of a real estate manager:

# rent collection;

# taking care of additional supplies and services (administrative processing, settlement with lessees, monitoring of the quality of the supplies and services);

# payment of costs and levies;

# work relating to periodic rent price changes;

# taking care of maintenance (handling, evaluating and rectifying complaints, periodic inspection, longer-term planning, taking care of monitoring and payment of bills);

# ensuring that vacant properties or parts thereof are re-let and other activities relating to changes in the rental status;

# giving advice

2. The real estate manager shall ensure that a real estate management assignment is laid down in writing.

3. Revocation of a real estate management assignment must be in writing. Revocation is subject to a minimum notice period of three calendar months.
Administration of Association of Owners
The NVM has not adopted any specific conditions for this form of services.

VI. Disputes and trade guarantee

1. Any disputes between a member of the NVM and its client concerning the conclusion or execution of agreements regarding any services rendered or to be rendered by the NVM member may be submitted to the Real Estate Disputes Committee (Geschillencommissie Makelaardij), Bordewijklaan 46, 2591 XR The Hague (www.degeschillencommissie.nl).

2. In respect of disputes involving liability for damage, the Disputes Committee will be authorised only if such disputes do not exceed a financial interest of 10,000 Euros.

3. Disputes will be handled by the Disputes Committee only if the client has first filed a complete and clearly specified complaint with the NVM member.

4. After the complaint has been filed with the Estate Agent, the dispute must be brought before the Disputes Committee no later than three months after the dispute arose.

5. When the client brings a dispute before the Disputes Committee, the NVM member will be bound by this choice. If the NVM member wishes to bring a dispute before the Disputes Committee, he/she must first ask the client to grant his/her approval within five weeks. In doing so, the NVM member must inform the Consumer that the NVM member will consider him/herself at liberty – after the expiry of the aforementioned term – to bring the dispute before the Court.

6. The Disputes Committee will render judgement in accordance with the provisions of the regulations that apply to the Committee. The regulations of the Disputes Committee are available upon request. The decisions of the Disputes Committee are given as binding advice. A fee is due for hearing the dispute.

7. The Court or the above-mentioned Disputes Committee are exclusively authorised to take cognizance of disputes.

VII. Trade Guarantee regarding Compliance with Binding Advice
1. The NVM guarantees compliance with the binding advice given by the Disputes Committee vis-a?- vis the client up to 10,000 Euros; in respect of any sum exceeding this maximum amount the NVM will have an obligation to do its utmost to ensure that the NVM member will comply with the binding advice, unless the binding advice is submitted for judicial review by the Court within two months and the judgement in which the binding advice is declared non-binding becomes final and conclusive.

2. Situations in which there is a moratorium on payments and/or bankruptcy are excluded from the compliance guarantee as long as the dispute has not yet been to the judicial hearing. Situations in which the business is discontinued are excluded as long as the dispute has not yet been brought before the Committee.

3. The client may invoke the compliance guarantee in writing after it has become evident that the NVM member is not complying with the binding advice or has not submitted the binding advice for judicial review before the Court within two months after it has been given. Payment of the sum takes place within one calendar month after the letter invoking the guarantee was received, provided that the client has assigned his claim on the NVM member to the NVM.

Transitional provisions in respect of amendments of the Conditions NVM 2000

Amendment of 19 May 2000
1. The amendments hereby made shall be effective as of 1 July 2000. With regard to assignments and services ongoing on 30 June 2000, the text of the Conditions NVM 2000 in effect at that time shall remain effective, on the understanding that the members are authorised to apply the new text in respect of such assignments and services, if such would be more favourable for the client, or if the client expressly agrees thereto.

2. If it deems such in the interests of the NVM, the general management is authorised to amend the text of the Conditions NVM 2000.

Amendment of 23 August 2001

The amendments hereby made shall be effective as of 1 January 2002. The transitional provisions of 19 May 2000 remain fully applicable

Amendment of 7 August 2003

The amendments hereby made shall be effective as of 1 September 2003. The transitional provisions of 19 May 2000 and 23 August 2001 remain fully applicable.

Amendment of 9 December 2005

The amendments hereby made shall be effective as of 15 February 2006. The transitional provisions of 19 May 2000, 23 August 2001 and 7 August 2003 remain fully applicable.

Amendment of 16 December 2010

The amendments hereby made shall be effective as of 1 February 2011. The transitional provisions of 19 May 2000, 23 August 2001, 7 August 2003 and 9 December 2005 remain fully applicable.

Thus adopted and designated as the regulations binding the members in the meeting of members of the NVM of 19 May 2000, amended (art. VI.4) by the decision of the general management of 23 August 2001 effective as of 1 January 2002, thereupon amended (art. II.9 and II.17). by the decision of the general management of 7 August 2003, effective as of 1 September 2003, thereupon amended (title, preamble and art. I.1) by the decision of the general management of 9 December 2005, effective as of 15 February 2006, subsequently amended (Article VI and Article VII) by the decision of the general management of 16 December 2010, effective as of 1 February 2011.