disclaimer/voorbehouden

Alle informatie op de web pagina’s van de website Keij ( Makelaardij Jelle Keij B.V.) alsmede verstrekt middels projectinformatie, reclameborden, publicaties, etc. is met uiterste zorg samengesteld.

Voor de juistheid van deze informatie kan door Makelaardij Jelle Keij B.V., of haar opdrachtgevers, echter geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend. Deze informatie is niet bedoeld als aanbod. Door aanvaarding van de vermelde condities of het uitbrengen van een daarvan afwijkend aanbod worden onze opdrachtgevers en wij niet gebonden, ook niet tot het doen van een tegenbod. Opdrachtgever behoudt zich tijdens het gehele proces het recht voor zonder opgave van reden het proces:
1. te wijzigen;
2. onderhandelingen te beëindigen;
3. voorstellen af te wijzen;
4. te verkopen/ te verhuren aan een ander dan de degene met hoogst voorgestelde koopsom/huursom.

Gegadigde zal op geen enkele wijze enige informatie welke zij heeft ontvangen in het proces vermenigvuldigen en/of openbaar maken op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Makelaardij Jelle Keij B.V. Alle informatie dient vertrouwelijk te worden behandeld.
Alle onderhandelingen die Makelaardij Jelle Keij B.V. voeren met gegadigden zijn onder het uitdrukkelijke voorbehoud van goedkeuring van verkoper.

Een overeenkomst komt slechts tot stand door kennisgeving van een in alle opzichten en derhalve ook op ondergeschikte punten met een aanbod overeenkomende aanvaarding.

Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

Opdrachten en verplichtingen kunnen door Makelaardij Jelle Keij B.V. slechts schriftelijk en door een daartoe bevoegde persoon, zoals blijkt uit inschrijving bij de Kamer van Koophandel, rechtsgeldig worden verstrekt respectievelijk worden aangegaan.

Keij en Keij.nl zijn bedrijfsnamen van Makelaardij Jelle Keij B.V.